Здравей, гост
 
Какъв е смисълът да притежавате празна количка?
Напълнете я с нещо!
 

My Newsletter

 
Очакваме Вашата поръчка. -

Пасифлора Caerulea

Пасифлора Caerulea

Кликни за галерия.

  • Цена: 17.00лв.
  • Доставчик: EnigmaPlants
  • Наличност: Не е в наличност.
  • Тегло: 1.0000 кг
Този продукт в момента е изчерпан
Описание:

Разсади за дървета и храсти Passiflora caerulea с.15

Детайли:

Па­сиф­ло­ра­та ос­вен ка­то цве­те­то на страст­та е из­вес­т­на още и с дру­го наз­ва­ние - “ка­ва­лер­с­ка звез­да”, за­ра­ди при­ли­ка­та на цве­та по фор­ма със звез­да.

Пасифлората е лиана с вдър­весине­ни стъб­ла.
От­г­леж­да се пре­дим­но в зак­ри­ти по­ме­ще­ния или зим­ни гра­ди­ни, но у нас ви­рее доб­ре в дво­ро­ве­те по Юж­но­то Чер­но­мо­рие.

Ка­ва­лер­с­ка­та звез­да е мно­го свет­ло­лю­би­во рас­те­ние.
За пред­почита­не е да се от­г­леж­да на юж­ни про­зор­ци.
Ако мяс­то­то е за­сенчено, то­ва ня­ма да се от­ра­зи на ръс­та, но цъф­те­жът ня­ма да бъ­де ак­ти­вен.

Тем­пе­ра­ту­ра­та на въз­ду­ха тряб­ва да бъ­де ви­со­ка.
През ля­то­то рас­те­ни­е­то тряб­ва да се по­ли­ва чес­то, а лис­та­та да се пул­ве­ри­зи­рат.
През зи­ма­та обаче во­да­та тряб­ва да се на­ма­ли се­риоз­но.

През про­лет­но-лет­ния се­зон, ко­га­то нас­тъп­ва бу­рен рас­теж, па­сиф­ло­ра­та тряб­ва да се под­х­ран­ва с ми­не­рал­ни то­ро­ве вед­нъж сед­мично.

Ре­зит­ба­та на то­ва рас­те­ние е от съ­щес­т­ве­но значение за не­го­во­то раз­ви­тие. След ка­то то пре­цъф­ти, пре­ди начало­то на зим­ния пе­ри­од, дъл­ги­те ли­а­ни значител­но се сък­раща­ват.

На па­сиф­ло­ра­та тряб­ва да се оси­гу­ри доб­ре дре­ни­ра­на почва с не­ут­рал­на ре­ак­ция.
В при­ро­да­та рас­те на песъчли­ви, чес­то бед­ни почви, за­то­ва тряб­ва да се из­бяг­ват пре­ка­ле­но бо­га­ти­те сме­си.
То­ва мо­же да до­ве­де до бу­рен рас­теж и ос­къ­ден цъф­теж.
Меж­ду по­лив­ки­те почва­та тряб­ва да из­съх­ва, пре­ди от­но­во да се по­да­де вода.

Как­то по­вечето увив­ни рас­те­ния, та­ка и па­сиф­ло­ра­та има нуж­да от по­мощ, за да се ка­те­ри на­го­ре.
Ако има­те въз­мож­ност да я от­г­леж­да­те на от­к­ри­то, тряб­ва да зна­е­те, че па­сиф­ло­ра­та е иде­ал­но рас­те­ние за вер­ти­кал­но озе­ле­ня­ва­не.
Тя рас­те бър­зо на­го­ре, цъф­ти про­дъл­жи­тел­но и мно­го обил­но.
Цве­то­ве­те ос­вен че са осо­бе­но кра­си­ви, имат и прек­ра­сен не­заб­ра­вим аро­мат.

Цве­те­то на страст­та е чудес­но за “об­личане” на пер­го­ли и бе­сед­ки, ко­и­то ще бъ­дат в при­ят­на сян­ка и не­жен аро­мат мно­го ме­се­ци.

Па­сиф­ло­ра­та да­ва прек­рас­ни яд­ли­ви пло­до­ве, из­вес­т­ни у нас ка­то ма­ра­куи, сре­щат се и под име­то гра­на­ди­ли.
Те са осо­бе­но де­ко­ра­тив­ни и пре­да­ват на рас­те­ни­я­та осо­бен чар.
Аро­мат­ни­те пло­до­ве мо­гат да се кон­су­ми­рат прес­ни или пре­ра­бо­те­ни в раз­лични на­пит­ки и де­сер­ти.

Сорт Caerulea достига височина 400см и цъфти от Юли до Септември.

Растенията които предлагаме са засадени в саксии с диаметър 15см.
Надземната част е с височина 50-60см. 

Опции:
review
Коментирай
tell a friend
Кажи на приятел
mail
Запитване
print
Принтирай
Абонирай се за известия свързани с този продукт:
Коментари на клиенти:
Все още няма коментари. Направете първия.

Свързани цветя:

Тагетис, Тагетес Marigold French Durango Orange

Тагетис, Тагетес Marigold French Durango Orange


BC 1000dt
Наличност: Не е в наличност.
15.39лв.
Мастербленд универсален 50гр.

Мастербленд универсален 50гр.


Торове Masterblend
Наличност: Не е в наличност.
2.50лв.
Юниперус Blue Arrow

Юниперус Blue Arrow


Juniperus virginiana20l/130
Наличност: Не е в наличност.
17.00лв.
Саксия Висяща Лале 20

Саксия Висяща Лале 20


Ghivechi Lalea Бяло ф20
Наличност: Не е в наличност.
1.50лв.
Циния Zinnia Solcito

Циния Zinnia Solcito


BC 50ct
Наличност: Не е в наличност.
17.49лв.